VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

 

Is Dr. Simoncini gespecialiseerd in meerdere vakgebieden?
Ja, hij is tevens chirurg, diabetoloog, endocrinoloog en afgestudeerd in filosofie aan de universiteit van Rome.

Hoe kunnen we Dr. Simoncini bereiken?
Via email: t.simoncini@alice.it

Is de toepassing van natriumbicarbonaat bij de bestrijding van kanker een recente ontwikkeling?
Dr. Simoncini verricht al een lange reeks van jaren onderzoek naar de bestrijding van kanker met behulp van natriumbicarbonaat.

Waarom zijn de onderzoeksresultaten nooit gepubliceerd in een wetenschappelijk magazine?
Dr. Simoncini is altijd tegengewerkt door officiële instanties. Er zijn zeer veel artikelen gepubliceerd over zijn therapie in verschillende media. Momenteel werkt hij in samenwerking met een aantal andere artsen aan de opbouw van een uitgebreid dossier met klinische casussen waarmee hij zal bewijzen dat zijn therapie werkt.

Is hij de enige arts die de natriumbicarbonaat therapie toepast?
Het komt steeds meer voor dat andere artsen en oncologen deze therapie gaan toepassen.
De laatste jaren is er sprake van een toenemende belangstelling voor de natriumbicarbonaat therapie die al door verschillende artsen en oncologen wordt toegepast.

Waarom wordt de natriumbicarbonaat therapie niet in de reguliere gezondheidszorg toegepast?
De reguliere geneeskunde pretendeert alleen met wetenschappelijk bewezen medicijnen en therapieën te werken en zijn argwanend tegenover nieuwe therapieën die nog niet wetenschappelijk bewezen zijn. Aangezien natriumbicarbonaat een natuurlijk en goedkoop middel is, heeft de natriumbicarbonaat therapie tot dusver niet de belangstelling van de pharmaceutische industrie gewekt.

Waar zijn de natriumbicarbonaat oplossingen verkrijgbaar?
Natriumbicarbonaat oplossingen zijn U.R.-preparaten, hetgeen wil zeggen dat zij uitsluitend op voorschrift van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek.

Is het een dure therapie?
De kosten zijn slechts een fractie van de kosten van de reguliere behandelingsmethodieken.

Kan men de therapie zelf thuis volgen?
Zeer zeker, maar natuurlijk altijd onder leiding en toezicht van een arts.

Mag men de therapie toepassen samen met een andere alternatieve therapie?
Jazeker. Het is echter aan te raden om de verschillende therapieën niet tegelijkertijd toe te passen.

Kan de therapie ook toegepast worden in combinatie met de traditionele therapieën,
zoals chemotherapie en bestralingen?

Ja, in verschillende oncologische centra wordt al natriumbicarbonaat toegepast.

Is de natriumbicarbonaat therapie effectief tegen alle vormen van tumoren?
De natriumbicarbonaat therapie is tegen vrijwel alle vormen van tumoren effectief. Huidtumoren worden echter niet met natriumbicarbonaat behandeld maar met jodium.
Dr. Simoncini werkt nog aan intensievere behandelingsmethodieken van tumoren in de platte beenderen en leukemie.
Om ervoor te zorgen dat het natriumbicarbonaat een maximale uitwerking ten opzichte van tumoren heeft, dient de stof rechtstreeks in contact te worden gebracht met het aangetaste weefsel. Dit is mogelijk door het aanbrengen van specifieke katheters in de slagader(s) van verschillende organen of holtes (pleura, buikvlies) of door gebruik te maken van de ver-
schillende conventionele endoscopische methodes. Daarnaast kunnen er druppelinfusen, klysma’s, irrigaties en infiltraties worden gebruikt op de verschillende plaatsen waar zich neoplasmata bevinden.

Wat zijn de slagingspercentages van deze therapie?
Als de schimmel kolonies gevoelig zijn voor de natriumbicarbonaat oplossingen, dan is voor tumoren kleiner dan 3 cm. het slagingspercentage 90%.
Voor terminale gevallen waarbij de lichamelijke conditie nog redelijk is, ongeveer 50% en voor terminale patiënten in verzwakte conditie een lager percentage.

Hoe lang duurt het voordat de tumor in regressie gaat?
Ongeveer 30-45 dagen.

Hoe lang duurt de therapie?
Enkele maanden, afhankelijk van de vorm en de mate van agressiviteit.

Zijn er bijwerkingen bekend van de natriumbicarbonaat therapie?
Heel weinig; sommige patiënten ervaren een gevoel van dorst en tijdelijke vermoeidheid.

Is het effect van natriumbicarbonaat toe te schrijven aan het herstel van de pH-balans?
Nee dat heeft er weinig mee te maken. De bicarbonaat doodt de schimmel, dat is alles.

Mogen kinderen deze therapie ook doen?
Jazeker, omdat het heel veilig is.

Worden huidtumoren ook met natriumbicarbonaat behandeld?
Nee, daar wordt jodium toegepast.

Waarom heeft u, Dr. Simoncini, zulke harde kritiek op de reguliere oncologie?
Deze kritiek is een verplichte stap die niet voortkomt uit wraak, rancune of andere lage emoties, maar uit de rationele noodzaak om het proces van inzicht verkrijgen te doen versnellen.
Alleen duidelijke, precieze en ware boodschappen kunnen de bewustwording van de kalme, conformistische zielen stimuleren. Er zouden inderdaad vriendelijkere en mildere bewoordingen kunnen worden gebruikt, maar het resultaat zou dan zijn, dat datgene wat wij tot nu toe hebben bereikt, met 100 jaar zouden uitstellen. Jammer genoeg bestaan er morele verplichtingen en spirituele drijfveren die zich moeilijk kunnen verzoenen met de kalme middelmatigheid van een werkschuw bestaan. Die goede, fatsoenlijke heren, artsen of geen artsen, die zich verzetten tegen krachtige en precieze taal, laten met hun houding in feite reeds zien dat zij behoren tot de ‘gezegende kudde’.
Van geheel andere toon zijn echter de standpunten van degenen die mij, vanuit hun ongerepte en authentieke innerlijk, onvoorwaardelijk steunen, omdat ze in zichzelf de wil terugzien om voor 100% te leven in weerwil van elke mondprop en leugen.

Is het ook mogelijk de alvleesklier tumor met natriumbicarbonaat te behandelen?
Voor een pancreastumor (alvleesklier) dient de port-a-cath te worden aangebracht. De katheter die op de port-a-cath wordt aangesloten, moet in de pancreasslagader worden aangebracht, maar bij een vrouw is deze vaak te klein. Daarom moet de katheter vanaf de leverslagader worden aangebracht in de gastro-duodenale slagader, die een vertakking daarvan is.
Als ook de plexus solaris is aangetast en er sprake is van hevige pijn, dient er tevens een endoperitoneale katheter te worden aangebracht.
Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de plexus solaris, oftewel de plexus coeliacus, bij een pancreastumor wordt samengedrukt en dat de katheter hier niet langs komt om zo de leverslagader te bereiken.
Als de persoon daarnaast geel is, moet er een stent worden aangebracht in de galbuis, die dichtzit ter hoogte van de papil van Vater.

Wat is de selectieve arteriografie en wilt u wat meer vertellen over de techniek?
Ik breng een katheter aan in de slagader die naar het aangetaste weefsel loopt en via deze dien ik het grootste gif voor tumorkoloniën, namelijk natriumbicarbonaat, rechtstreeks toe op de massa’s, met vernietigende gevolgen.
Zo heb ik levercarcinomen behandeld die ik drastisch kleiner heb laten worden en vaak laten verdwijnen door gebruik te maken van de toegang via de leverslagaders.

Kunnen we stellen dat bloed met een hoge zuurgraad, vanwege verkeerde voeding, tot een tumor leidt?
Dit draagt er beslist aan bij, maar niet op zo’n berekende wijze. Ook vegetariërs krijgen deze aandoening, die de kop opsteekt wanneer er sprake is van verzwakt weefsel. Het maakt dan weinig uit of dit komt door voeding, aanvallende hormonen of chemische factoren, omdat we altijd met hetzelfde beeld te maken hebben. Het is van belang dit te begrijpen zodat die vervuiling gestopt kan worden en daarmee ook de vatbaarheid voor de aandoening.

Bicarbonaat doet sterk denken aan het kaliumascorbaat van Pantellini en magnesiumchloride. Is er een verband?
Naast het mogelijke positieve therapeutische effect van deze stoffen, is er geen enkel verband met natriumbicarbonaat. Dat is een fungicide, terwijl de eerstgenoemde stof een anti-oncogenetische werking heeft, oftewel de genetisch-moleculaire degeneratie voorkomt en de tweede een versterkende werking heeft op het immuunsysteem. Naar mijn mening hebben beide geen invloed op de oorzaak van kanker.

De Amerikaanse dr. Clark stelt dat kanker wordt veroorzaakt door parasieten... Onverhoopte resultaten
Volgens mij hanteert zij een meer algemeen standpunt dan ik, omdat de term ‘parasiet’ vrijwel alle elementen van de microbiologie omvat (schimmels, bacteriën enz.). Voor wat betreft het ontstaan van kanker door schimmels, sluit zij zich bovendien aan bij de genetische causaliteit van kanker, gebaseerd op de productie van mycotoxines die kunnen leiden tot een genetisch-moleculaire aantasting. Dat is echter verkeerd, omdat kanker volgens mij een extracellulaire infectie is waar genetische beschadiging niets mee te maken heeft.

Geneest uw behandeling alle soorten kanker?
Beslist een groot deel, maar niet alle. Een pleurale tumor kan bijvoorbeeld alleen worden behandeld door middel van het aanbrengen van een drainage of een interne katheter die eventueel wordt aangesloten op een port-a-cath; een buikvliestumor moet echter worden bestreden door middel van de rechtstreekse toediening, via een transabdominale katheter, van bicarbonaat in de buikvliesholte met een daarvoor bestemde naald. Voor huidtumoren moeten verder verschillende andere types chemische substanties worden gebruikt die niet via de aders kunnen worden toegediend. Ook leukemie is een probleem waar ik nog aan werk, omdat dit geen tumor in vaste vorm is. 

Kan de tumor terugkomen?
Als de kanker volledig is vernietigd, komt deze niet meer terug, mede omdat ik, wanneer de massa’s bij een onderzoek verdwenen lijken te zijn, als voorzorgsmaatregel altijd nog cycli van intraveneuze toediening van bicarbonaat toepas, waardoor de niet zichtbare koloniën definitief worden uitgeroeid. Dit werkt zowel bij primaire tumoren, als bij recidieven en metastasen.

Metastasen zijn erg eng…
Volgens de officiële standpunten vertegenwoordigt de metastase de ontwikkeling van enkele kwaadaardige cellen die zich losmaken uit de primaire locatie van de kanker en naar een ander anatomisch gebied migreren. Volgens mij ontwikkelt deze zich weliswaar uit cellen die zich hebben losgemaakt uit de primaire tumor, maar is de basiseenheid geen dolgedraaide cel maar een schimmelcel die erin is geslaagd een ander orgaan te koloniseren. Daarnaast hangen de mogelijkheid en de locatie van de metastasen af van de eutrofe toestand van de organen en de weefsels, die zo een al dan niet doeltreffende weerstand hebben tegen de worteling van nieuwe koloniën. Zo bestaan er, naast de lokale verspreiding, verschillende manieren waarop een primaire tumor zich kan verspreiden. Chirurgie, chemotherapie en bestraling zijn echter de eerste oorzaken van metastasering omdat deze altijd leiden tot een toestand van aantasting van het weefsel waardoor de verschillende organen vatbaar worden voor een tumorinvasie. Er moet echter worden benadrukt dat patiënten in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij tumoren van een grote omvang) veel baat kunnen hebben bij de combinatie van chirurgie of bestraling en natriumbicarbonaatoplossingen, omdat deze laatste de behandelde organen steriliseren, zodat de neoplastische koloniën niet opnieuw kunnen ontkiemen.

Maar is er nog iets mogelijk met diffuse metastasen?
Dat hangt af van wat er bedoeld wordt met diffuse metastasen en van de specifieke gevallen. Als er geen uitgebreide botmetastasen zijn, kunnen er met mijn behandeling vaak uitstekende resultaten worden behaald.
Met welke andere soorten kanker, behalve leukemie, hebt u niet veel succes gehad?Die van de platte beenderen (bekken, ribben, borstbeen, wervels). Hierbij kan de combinatie van bestraling met bicarbonaat altijd goed zijn.

Hoe kan de hele theorie over kanker zijn gebaseerd op een zodanig grove fout?
Na 50 jaar van mislukkingen moet je de moed hebben om deze theorie te herzien. Volgens de officiële theorieën wordt kanker veroorzaakt door een ‘reproductieve celverstoring’ die de oorzaak kan zijn voor de vorming van neoplastische massa’s. Op basis van deze veronderstelde ‘verstoring’ wordt uitgegaan van een aantasting van de genen (vandaar de genetische theorie) die de celgroei stimuleren of remmen. Het is vervolgens bekend hoe deze genen de productie van proteïnen en groeifactoren van cellen codificeren, oftewel hier signalen voor afgeven. Van dergelijke structurele en interagerende elementen zijn er 100 bekend, worden er 1000 bestudeerd en zijn er 1.000.000 gepland en als we hier vervolgens de honderden chemische cancerogene stoffen, de onvoorzienbare en oneindige hormonale en neuropsychische invloeden bij optellen, is de chaos compleet: de zo oneindige genetische causaliteit, is oneindige grootspraak en obscurantisme.
Zou het nuttig zijn de schimmels (candida) te voorkomen en of te elimineren met een speciaal dieet en/of met een preventieve natriumbicarbonaat kuur?
Men kan van alles preventief doen, maar ik raad aan alleen het natriumbicarbonaat te gebruiken als er duidelijk schimmel pathologieën aanwezig zijn.

Is het wijselijk om bicarbonaat preventief te gebruiken? Kan dit ook oraal?
Het natriumbicarbonaat moet niet ingenomen worden als preventieve therapie, de schimmel kan zich zo aanpassen en resistent worden.

Heeft chemotherapie wel nut?
Nee, chemotherapie is namelijk in staat om alles te vernietigen. Het is een bekend feit dat deze de cellen van het merg en het bloed drastisch uitput, zodat een grotere infectieuze verspreiding mogelijk wordt gemaakt. Zij vergiftigt de lever op onomkeerbare wijze, zodat deze wordt belemmerd om nieuwe verdedigingselementen aan te maken en zij vernietigt meedogenloos de zenuwcellen waardoor het reactievermogen van het organisme verzwakt en dit wordt overgeleverd aan de genade van de indringers.

Hoe staat u tegenover de chirurgie, radiotherapie, lasertherapie of thermoablatie?
Elke behandeling met fysieke middelen die neoplastische materie vernietigt, brengt namelijk de gelijktijdige vernietiging van een deel van de weefsels van de gastheer met zich mee. En het is juist deze celsterfte die als lokaas en reddingsboei dient voor de schimmelcellen die weten te overleven door zich te voeden met de weefsels in ontbinding. Om deze reden mislukken radiotherapie, lasertherapie of thermoablatie meestal, omdat ze rondom het behandelde gebied celeenheden achterlaten die in staat zijn om na beëindiging van de behandeling de proliferatie sterk te hervatten.

Zijn er situaties waar u de radiotherapie (bestraling) wel zou laten toepassen?
Als we kijken naar de radiotherapie die zowel als eerste behandeloptie wordt gebruikt, als op een later moment, heb ik uit eigen ervaring gemerkt dat deze zeer zelden tot duurzame positieve resultaten heeft geleid, met uitzondering van enkele tumoren, bijvoorbeeld van de botten of van de lymfeklieren, die inderdaad baat kunnen hebben bij deze behandeling.
In deze gevallen, vooral bij afgebakende locaties op het bot, maar overigens altijd in combinatie met een gelijktijdige toediening van dekkende natriumbicarbonaten en geneesmiddelen ter bescherming van het botweefsel, kan bestraling een zeer goed en snel wapen zijn.

En chirurgie?
Voor chirurgie ligt het iets anders, omdat deze in bepaalde gevallen, zij het op beperkte wijze, erg nuttig kan zijn, vooral wanneer de afmetingen van een tumor geen garantie bieden voor een toereikende perfusie van zoutoplossingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor neoplasmata in de darmen die moeilijk bereikt kunnen worden met endoscopische katheters en voor alle testikeltumoren, die op zich al vóór eventuele metastasering kunnen worden verwijderd vanwege hun ligging aan het uiteinde van de anatomische vasculaire structuren en spermastructuren. Ook bij eventuele autotransplantatie met in natriumbicarbonaat ‘gewassen’ merg, evenals bij bovenmatig grote tumoren waarvan de massa eerst drastisch moet worden ingeperkt (tumoren van het buikvlies, de pleura, de huid en andere), kan een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn.
Er dient in elk geval benadrukt te worden dat er, vóór en na de operatie, altijd natriumbicarbonaatoplossingen moeten worden toegediend die de nieuwe ontkieming van schimmels tegengaan en daarmee de vorming van metastasen.

Als, zoals u beweert, kanker geen kwestie is van genetica, dan zou preventieve borst amputatie (in het geval van verhoogd risico in de familie) onnodig zijn?
Precies: volledig onnodig.

Als candida eigenlijk de boosdoener is, welke stappen moet ik ondernemen om dit te voorkomen?
Een gezonde levensstijl en voeding, ruime aandacht besteden aan lichamelijke klachten- in het bijzonder chronische-, zo weinig mogelijk medicamenten, veel bewegen.

Als men leidt aan vaginale candidosis, is er dan een risico dat de ziekte zou kunnen degenereren in kanker?
Dat gevaar bestaat zeker.

Wat heeft Dr. Simoncini gedaan buiten het sturen van zijn werk aan het Ministerie van Gezondheid om de therapie met het natriumbicarbonaat te laten testen?
Hij heeft contact gehad met wetenschappelijke tijdschriften, is veelvuldig aanwezig geweest op congressen, heeft contact opgenomen met oncologische instituten (nationaal en internationaal) ook het National Cancer Institute of Bethesda. Het probleem is dat iedereen bewijzen wil hebben. En ze nemen nieuwe ideeën alleen serieus als er heel veel klinische casussen zijn. Daarom is hij hier steeds mee bezig en maakt rapporten van alle met natriumbicarbonaat behandelde patiënten.

Werkt Dr. Simoncini ook met andere artsen, wetenschappers en onderzoekers?
Ja, hij werkt heel veel samen met wetenschappers en andere artsen, zowel in Italië als in andere landen.

Is het moeilijk in een laboratorium aan te tonen dat tumoren verminderen door natriumbicarbonaat?
Nee, er bestaan honderden testen die dit fenomeen aantonen, maar het wordt op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Men geeft aan natriumbicarbonaat een anti tumor effect wegens zijn alkaliserende eigenschappen, maar dat is niet correct. Het natriumbicarbonaat is effectief omdat het een anti schimmel stof is en de schimmels doodt. Die andere producten (alkaliserende stoffen) werken niet (of heel weinig) tegen de schimmel.

Kun je de natriumbicarbonaat therapie toepassen als je een hoge bloeddruk hebt?
Geen enkel probleem.

Is natriumbicarbonaat hetzelfde als keukenzout? Waarom zou men dat ook niet kunnen gebruiken?
Het natriumbicarbonaat is niet hetzelfde als natrium chloride (keukenzout). Natrium chloride heeft geen direct effect op de schimmel, dat zien we heel duidelijk bij de behandeling van de orale en vaginale candidosis.

Als ik geen steun krijg van mijn huisarts, oncoloog of internist voor de therapie, wie kan mij dan ondersteunen als ik de therapie wel wil volgen?
Men moet alles in werking stellen om geholpen te worden (neem eigen verantwoordelijkheid). Probeer artsen te benaderen die verder willen kijken.

Wat zou ik moeten zeggen tegen mijn internist om hem te overtuigen dat ik de natriumbicarbonaat therapie wel zou willen volgen?
De therapie kan altijd gedaan worden voor een eventuele chemo of bestraling. Vraag of je eerst 4 weken (een week wel-een week niet in een totaal van 8 weken) de natriumbicarbonaat therapie kan volgen, alvorens met een chemo of bestraling te beginnen. Na deze 8 weken laat je een scan maken en met het resultaat is dan het bewijs geleverd.
De natriumbicarbonaat therapie is een volkomen onschuldige en goedkope therapie en men zou het ook kunnen zien als een aanvullende therapie, dus daar kan een internist medisch gezien onmogelijk bezwaar tegen hebben. Hij zal alleen vast willen houden aan zijn eigen procedure. Vraag hem daarvan af te wijken, desnoods onder het mom van "baat het niet, dan schaadt het niet" en natuurlijk de wil van de patiënten te respecteren.

terug naar de beginpagina